Aday Öğrenci | Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Merkezi | Yerleşke Haritası | Web Posta | İhale İlanları | Tamamlanmış Projeler | EBYS Ana Sayfa | English
 
 
 
  Üniversitemiz Yönetim Akademik Öğrenci Araştırma Kütüphane Yerleşke Servisler  
 
  Tanıtım
  Başvuru
  Bilgiler
  Mevzuatlar
  Yıllık Rapor

> Üniversitemiz > Bilgi Edinme Birimi  >  Bilgiler        

KURUM DOSYA PLANIBİRİMLER

KONULAR


 


Genel Sekreterlik


 

Üniversite gelen evrak kayıt ve havalesi


Üniversite giden evrak kayıt ve postası


Öğrenci ve personel konulu duyuruların  ve yazıların dışında kalan duyuru ve tanıtım yazışmalarının yapılması


Üniversitemiz araştırma merkezlerinin kuruluş ve bilgileri


Üniversite yönetim kurulu gündem ve kararlarının yazımı ve dağıtımı


Üniversite senatosu gündem ve kararlarının yazımı ve dağıtımı


Üniversite disiplin kurulu gündem ve kararların yazımı ve dağıtımı


İdari Mali İşler Daire Başkanlığı


Satın alma Şube Müdürlüğü

Makine,teçhizat alımları


Araç gereç ve malzeme temini


Bütçe Şube Müdürlüğü

Bütçe tasarılarının hazırlanması ve uygulanmasının izlenmesi


 

Nakit ve ödenek durumunu izlemek


 

Ek ödenek talebi


 

Kırtasiye ve demirbaş malzemelerine ait ayniyat işlemleri ve dağıtımı


Tahakkuk Birimi

Tedavi yollukların hazırlanması ve tahakkuka bağlanması


 

Geçici ve sürekli görev yolluklarının hazırlanması ve tahakkuka bağlanması


 

Tedavi giderleri


Koruma ve Güvenlik Şb Müdürlüğü


 

Güvenlik önlemlerinin sağlanması ve takibi


Bilgi İşlem Daire Başkanlığı


 

Üniversite internet altyapısı ve yönetimi


Network ve sistem yönetimi hizmeti


Bilgisayar ve çevre birimleri donanımı bakım ve onarım hizmeti


Web teknolojileri, web tasarım hizmeti


Bilgisayar yazılım hizmeti (Üniversite otomasyan yazılımları)


Bilgisayar donanım ve yazılım danışmanlık hizmeti


Yapı İşleri ve Tek. Daire


Başkanlığı 


 

Yapım ve onarım işlemlerinin keşiflerinin hazırlanması, ihale işlemleri, ihalesi yapılan işlerin imalat bazında denetimi, hak edişler, geçici ve kesin kabul işlemleri 

Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin etüd-projeleri, belediye ile ilgili imar-ruhsat işlemleri


Personel Daire Başkanlığı


 

Akademik ve idari atamaların sonuçlandırılması


Emeklilik işlemleri


Görevlendirme


Siciller (Akademik ve İdari)


İzinler (Senelik,Ücretsiz, Askerlik)


Terfiler (Akademik ve İdari)


Hizmet değerlendirmeleri (Sigorta ve Bağ kur)


Personel kimlik kartları


Doktora ve lisans değerlendirmeleri


İntibak işlemleri


Sağlık karnesi dağıtımı (Rektörlük)


Yurtdışı izin onayları


Pasaport işlemleri


Hizmet belgesi


Asalet onayları


Görev süresi uzatımı


Daimi, vizeli ve geçici işçilerin maaşların hazırlanması ve ödenmesi


Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


 

Genelgeler, İstatistikler, Anketler


Disiplin işlemleri


Akademik takvim


Yönetmelikler


Bölüm ve program açılması


Öğrenciler ile ilgili yazışmalar


Başarı oranları


Eğitim programları ile ilgili işlemler


Öğrenci sayılar


Öğrenci kimlik kartları


Öğrenci kontenjanları


Öğrenci kayıt kabul işlemleri


Yatay, Dikey geçiş işlemleri


Ön kayıt ve özel yetenek sınavı


Lisans üstü öğrenci kontenjanları


Kaydı silinen öğrenciler


Lisans tamamlama


Askerlik tecil işlemleri


Mezuniyet ile ilgili işlemler


Bilimsel-Tek. Araştırma


Projeleri Koordinatörlüğü 


 

Bilimsel Araştırma Projelerinin Kabulü, Değerlendirilmesi, Desteklenmesi ve İzlenmesi


Kütüphane ve Dökümantasyon


Daire Başkanlığı


 

Üniversitenin eğitim-öğretimi ve bölge ihtiyaçları doğrultusunda; araştırma, eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gereken hertürlü bilgi ve belgeyi saklamak.


Sağlanan bilgi ve belgeleri bütün araştırmacıların, üniversite öğrencilerinin ve çalışanlarının kullanımına sunulacak şekilde düzenlemek ve korumak.


Mevcut bilgi kaynaklarından en iyi şekilde yararlanılmasını sağlamak amacıyla her düzeydeki kullanıcıya örgün ve yaygın biçimlerde eğitim vermek.


Üniversite Kütüphanecilik Bölümleri öğrencilerinin zorunlu uygulama ve staj programlarını yürütmek.


Rektörlükçe verilecek benzer nitelikteki eğitim öğretimle ilgili diğer görevleri yerine getirmek.


Sağlık  Kültür ve Spor Dairesi


Başkanlığı


 

Her türlü sağlık hizmetlerinin yürütülmesi


Güzel sanatlar ve spor alanlarında çalışmalar ve gösteriler düzenlenmesi


Öğrencilere burs, kredi, beslenme, barınma çalışma,dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme olanaklarının sağlanması


Ulaşım ve iş bulma alanlarında yardımcı olacak hizmetlerde bulunulması


Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin sağlanması ve öğrencilerin kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesi


Hizmet alanına giren konularda araştırma ve uygulamalar yapılması veya yaptırılması


Hizmet veren meslek elemanlarının yetişme gelişmelerini sağlamak için hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi


Okuma salonları, öğrenci yurtları açılması


Toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salon ve sahaları, kamp yerleri sağlanması bu ve benzeri diğer tesislerin kurulması, kiralanması, işletilmesi veya işlettirilmesi


Bu amaca yönelik olarak üniversitenin diğer birimleri ve üniversite dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır. 


Hukuk Müşavirliği


 

Üniversitenin öğrenciler,diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak, üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, idareye yardımcı olmak.


Sivil Savunma Uzmanlığı


 

Üniversitenin sivil savunma hizmetlerini yürütmek bu konuda yapılacak çalışmalarla ilgili koordinasyonu sağlamakİnsan Kaynakları Birimi


 

657, 2547 Sayılı kanunlarla, İş Kanunu gereği yapılacak değerlendirmeler
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü 01330 Balcalı, Sarıçam / ADANA Telefon: 0 (322) 338 60 84 Faks: 0 (322) 338 69 45 KEP: cukurovauniversitesi@hs01.kep.tr
 Bu sayfayı 01.01.2013 tarihinden itibaren 14116 kişi ziyaret etmiştir