Duyurular

...

Ç.Ü. Önlisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak Yönergesi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÖNLİSANS VE LİSANS MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM,

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Çukurova Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce Çukurova Üniversitesi de dâhil olmak üzere herhangi bir Yükseköğretim Kurumu’ndan alarak başarılı oldukları derslerin muafiyet ve yayıl/yıl intibak esaslarını belirlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 - Bu yönerge, yatay /dikey geçiş yapmak suretiyle veya af kanunundan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek isteyen, daha önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumu’nda öğrenci iken ilişiği kesilen veya kendi isteği ile ayrılan, mezun iken Çukurova Üniversitesi'ne yeniden kayıt yaptırmaya hak kazanan ve benzeri durumda olup öğrenimlerine devam edecek öğrencilerin daha önce bir yükseköğretim kurumunda alıp, başarılı oldukları derslerden muafiyetleri ve intibaklarıyla ilgili esasları ve işlemleri kapsar. Tıp, Diş Hekimliği Fakülteleri ve Ç.Ü Devlet Konservatuarındaki uygulamalar bu yönergenin kapsamı dışındadır.

 

Dayanak

 

MADDE 3- Bu yönerge 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurumları’nda Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Çukurova Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4- Bu yönergede geçen;

a)           AKTS Kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS),

b)           Birim: Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulunu,

c)            Birim Yönetim Kurulu: İlgili Birimin Yönetim Kurulunu,

d)           Not Dönüşüm Sistemi (NDS): Öğrencinin bir dersteki başarı notunun YÖK’ün dörtlük sistemine göre harfli başarı notuna çevrilerek başasının değerlendirilmesini,

e)           GNO: Genel not ortalamanı,

f)            İntibak İşlemi: Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan alıp başardıkları veya muaf sayıldıkları derslere göre devam edecekleri yayıl/yılı belirleme, ve geçiş yapılan programın müfredatına uyum sağlamaları amacıyla almaları gereken ders ve uygulamaların belirlenmesini içeren işlemler bütünüdür.

g)           Muafiyet ve İntibak Komisyonu: Bölüm Kurulu önerisi ve Birim Yönetim Kurulu onayı ile belirlenen üç öğretim elemanından olan komisyonu,

h)           Muafiyet: Daha önce alınmış ve başarılmış ders/derslerin yerine, ders saati ve içerik uyumuna göre müfredatta bulunan ders/derslerin denkliğinin kabul edilmesi durumunu,

i)             ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ni,

j)            Rektör: Çukurova Üniversitesi Rektörü’nü,

k)           Senato: Çukurova Üniversitesi Senatosu’nu,

l)             Üniversite: Çukurova Üniversitesi’ni,

m)          K: Yükseköğretim Kurulu’nu ifade eder.

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Muafiyet /İntibak Başvuru

 

MADDE 5-

(1)         Muafiyet talep edilecek tüm dersler için başvurular, öğrencinin üniversiteye kayıt yaptırdığı ilk yarıyılda/yılda, derslerin başlamasını izleyen 10 (on) işgünü içerisinde, ilgili birime yapılır. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez.

 

(2)         İleriki yarıyıl/yıllarda sadece eğitim-öğretim programlarına sonradan konulacak derslere ilişkin muafiyet talepleri yapılabilir. Bunun dışında, muafiyet talebi ya da yapılmış olan intibak işlemlerinin iptaline veya değişikliğine yönelik istemde bulunulmaz.

 

(3)         Zorunlu yabancı dil hazırlık olan programlarda muafiyet başvurusu yabancı dil yeterlik sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 10 (on) işgünü içinde yapılır. Yabancı dilde yeterlilik alamayarak hazırlık okuyan öğrenciler için , ilgili sınıfın başarılmasından sonraki yarıyılı/yılda 5. Maddenin (1 ) fıkrasındaki koşullar uygulanır.

 

(4)         (a) Başvurular sırasında Rektörlük Öğrenci İşleri WEB sitesinde yer alan matbu dilekçe formları kullanılır (EK 1).

 

b) Muafiyet başvuru dilekçelerinde, daha önce bir yükseköğretim kurumunda alınarak başarılı olunan derslerin karşılığında muaf olmak istenen dersler açıkça belirtilmelidir.

 

c) Başvuru dilekçesi ekine, daha önce öğrenim görülen Yükseköğretim Kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) not belgesi (transkript) ve onaylı ders içeriklerinin eklenmesi zorunludur. Söz konusu belgelerin fotokopi, faks, onaysız ve/veya eksik olması durumunda başvuru işleme anmaz.

 

Muafiyet İşlemleri

 

MADDE 6- YÖK tarafından denkliği tanınmayan yurtdışındaki üniversitelerden alınan dersler için muafiyet ve intibak işlemleri yapılmaz

 

MADDE 7- Eşdeğer sayılması istenen bir dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir ayolması gerekmez. Muafiyeti istenen dersin zorunlu veya seçmeli ders olmana bakılmaksızın, en az CC notu ile başarılı olmak şartıyla, ders içeriğinin ve ders saatlerinin uyumuna ve yeterliliğine göre karar verilir.

 

MADDE 8- Birden fazla tekrarlanan dersler için muafiyet değerlendirmesinde, en son alınan başarı notu esas alınır.

 

MADDE 9-İçerikleri üniversitelere göre değişmeyen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri bazı üniversitelerde kredisiz, bazılarında kredili olabildiğinden dersleri alıp başarı göstermiş öğrencilerin muafiyet işlemleri, kredi uyumuna bakılmaksızın yapılır ve AKTS kredisi verilir.

 

MADDE 10-Muafiyet taleplerinde; birden fazla dersin bir derse eşdeğer sayılması durumunda bu derslerin kredisine göre ağırklı not ortalaması anarak intibak yapılır. Bir dersin içeriğinin, birden fazla derse eşdeğer sayılması durumunda, ilgili dersin başarı notu eşdeğer derslerin tamamı için geçerli sayılır.

 

MADDE 11-Muaf tutulan dersler için harfli not muafiyeti uygulanır ve derslerin başarı notları, Genel Not Ortalaması ( GNO) hesabında derlendirmeye anır.

 

MADDE 12-Öğrencinin daha önce öğrenim görğü kurumdan almış olduğu öğrenim durum belgesindeki (transkript) bir dersin harfli başarı notu hesaplanırken:

(1)         Diğer yükseköğretim kurumlarında 100'lük sistemde alınan notların 4'lük sisteme dönüştürülmesinde "Yükseköğretim Kurulu" tarafından yapılan düzenleme doğrultusundaki “4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları” (NDS tablosu) esas alınarak yapılır.

(2)         Sadece harf notu varsa ve Çukurova Üniversitesinde kullanılan harf notu sistemiyle ay ise, intibak formuna bu harf notu yazılır.

(3)         Sadece rtlük notu bulunuyorsa, Çukurova Üniversitesinin Bağıl Değerlendirme Yönergesindeki dörtlük nota karşılık gelen harf notu muafiyet /intibak formuna yazılır.

(4)         Önceki öğrenim durum belgesinde başarı notu olarak “geçer”, “başarılı”, yeterli”, muaf vb. terimler kullanılmışsa, başarı notu olarak “BL” harf notu kullanılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İntibak Yarıyıl/Yılının Tespiti,  Komisyon Raporları

 

İntibak Yarıyıl/Yılının Tespiti

 

MADDE 13- (1)Muaf olunan derslerin AKTS Kredi toplamı, ders programında gösterilen her yarıyıl/yıl 30/60 AKTS  esas alınarak bir üst yayıla/yıla intibak ettirilir.

a)Muafiyet verilen her 30 AKTS için öğrencinin yarıyılı bir artırılır. Toplam AKTS’den 30 veya 60’ın katları çıkarıldıktan sonra kalan AKTS kredisi 15 ‘e eşit veya büyük ise öğrencinin yarıyılı 1 (bir) artırılır.

b) Muafiyet verilen derslerin AKTS kredi toplamı 30’dan küçük ise, AKTS kredisinin 15’e eşit veya büyük olması durumunda öğrencinin yarıyılı 1 (bir) artırılır.

 

Bu süre azami süreden düşürülür ve öğrencinin programın kalan derslerini kalan zaman içerisinde tamamlaması gerekir.

MADDE 14- Kurumlar arası yatay gişle kayıt yaptıran öğrencilerin intibakla, alt yarıyıl/yıllardan almamış oldukları ve/veya muaf olamadıkları derslerin alınması koşuluyla, yatay geçiş yapkları sınıfın ilgili yayına/yılına yapır.

 

Muafiyet/İntibak raporlarının düzenlenmesi

 

MADDE 15 Muafiyet/İntibak Raporlarının düzenlenmesinde tüm birimlerde Çukurova Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ortak formlar kullanılır. Birimler, ayrıca ilgili formları kendi logolarıyla biçimlendirerek WEB sitelerinde yayınlayabilirler.

 

MADDE 16- (1) Muafiyet /İntibak Komisyonu, öğrencinin muaf olduğu derslerin toplamda Çukurova Üniversitesinde kaç AKTS ‘ye karşı geldiğine bağlı olarak yalnızca Ders Muafiyet Raporu veya intibak Raporu düzenler.

 

(2) Ders Muafiyet Raporunda daha önce alınarak başarılı olunan derslerin kodu, adı, ile Çukurova Üniversitesi’nde bu dersler karşılığında muaf olunan derslerin kodu, adı, uyarlanmış harfli başarı notu ve AKTS Kredisi yer alır (EK 2).

(b) İntibak Raporunda ise öğrencinin toplamda kaç AKTS karşılığında hangi yarıyıl/yıla İntibak ettirileceği belirtilir, ve ekinde her yarıyıl/yıl için ayrı olmak üzere düzenlenen çizelgelerde , daha önce alınarak başarılı olunan derslerin kodu, adı, ile Çukurova Üniversitesi’nde bu dersler karşılığında muaf olunan derslerin kodu, adı, uyarlanmış harfli başarı notu ve AKTS değeri yer alır. İlaveten, alttan alınması gereken dersler ve AKTS karşılıkları her yarıyıl/yıl için listelenir (EK 3).

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Muafiyet ve İntibak ile İlgili Genel Hususlar

 

MADDE 17- Muafiyet başvuruları, ilgili bölüm/program Muafiyet ve İntibak Komisyonları tarafından 10 iş günü içerisinde sonuçlandırılarak ilgili birim yönetim kurullarınca karara bağlanır.

 

MADDE 18 - Muafiyet talepleri ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulundukları derslere devam ederler.

 

MADDE 19- Öğrenciler öncelikle alt yıl/yarıyıllardan muaf olamadıkları ya da daha önce almadıkları dersleri alırlar

 

MADDE 20- Öğrencinin intibakına ilişkin Birim Yönetim Kurul kararının ilgililere tebliğ edilmesinin ardından, en geç 5 iş günü içerisinde danışmanının görüşü alınarak bir üst yarıyıl/yıldan alınmak istenen dersler bölüm başkanlığına bildirilir. (Ek 4).

 

MADDE 21- İntibak işlemlerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na iletilmesinden itibaren en geç 10 iş günü içinde ilgili daire tarafından öğrenci veri tabanına işlenir.

 

MADDE 22- Muaf olunan derslerin AKTS kredi toplamı intibak edilen programdaki ders programında mezuniyet için gerekli olan toplam AKTS yükünün %60 ını geçemez. Muafiyet verilen derslerin AKTS toplamı % 60’ını geçer durumda ise, muaf olunacak dersler öğrencinin almış olduğu en yüksek nottan başlayarak belirlenir.

 

Hazırk Sınıfı Muafiyet Esasları

 

MADDE 23- (1) Çukurova Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrencilerin hazırk sınından muaf olabilmeleri için, o yılki akademik takvimde ilan edilen Yeterlik Sınavına girip başarılı olmaları veya Yükseköğretim Kurulu Başkanğı ve Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslar ara sınavlardan geçerli puanı elde etmeleri gerekir.

 

(2) Bu maddenin birinci fıkrasındaki koşulları sağlayan öğrenciler lisans programlarına başlayabilirler. Başarısız olan öğrenciler Hazırlık Sınına devam ederler.

 

İtirazlar

MADDE 24 - Muafiyet ve intibak işlemleri hakkındaki kararlara yönelik itirazlar, Birim Yönetim Kurulu karanın ilan/tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde ilgili Birime yapılır.

 

Hüküm Bulunmayan Haller

 

MADDE 25- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Çukurova Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat kümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 26- Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği 9.08.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 27- Bu Yönerge Rektör tarandan yürütülür.