Etkinlikler

...

7. Ulusal Bitki Besleme Ve Gübre Kongresi
7. ULUSAL BİTKİ BESLEME VE GÜBRE KONGRESİ (12-15 Ekim 2016)

Tarımsal üretim açısından büyük bir potansiyele sahip ülkemizde, ekonomimizin temelini ve günümüzdeki ana dayanaklarından birisini tarım oluşturmaktadır. Bununla birlikte; artan nüfus, çeşitli nedenlerle tarımsal alanların hızla tahrip edilerek azalması, birim alandan daha fazla ürün almayı zorunlu hale getirmiştir.

Bitkisel üretimde yüksek verimin sağlanabilmesi için, bitkilerin dengeli beslenmeleri ve gübrelenmeleri konusu çok geniş kesimler tarafından kabul gören bir gerçektir.

Bitkilerin beslenmesinde gübre olarak kullanılan çok çeşitli materyaller mevcuttur. Söz konusu bu materyallerin bileşimleri de oldukça farklı olup, bir bölümü çiftlik gübresi, yeşil gübre, kompost gibi doğal ve organik özellikte, diğer kısmı ise özellikle son yüzyılın başlarından itibaren yapay olarak fabrikalarda üretilen ticari (yapay) gübrelerdir. Çiftlik gübresi ve organik artıklar gibi doğal materyallerin gübre olarak değerlendirilmesi, çağımızdan yüzyıllar önce başlamıştır. Bununla birlikte, özellikle ülkemiz şartlarında olduğu gibi kurak iklimin yaygın, tarımsal işletmelerin küçük ve topraklarının organik madde kapsamlarının düşük olduğu ülkelerde ticari gübreler büyük önem arz etmektedir. Ancak, gübre uygulamalarının bilinçsiz ve plansız olarak yapılması durumunda, ekonomik kayıpların yanı sıra ürün kalitesinde düşme ve çok yönlü çevresel sorunlar da ortaya çıkabilmektedir.

Sonuç olarak gübreleme, toprak ve bitki analiz sonuçlarına göre dengeli, planlı ve tekniğe uygun olarak bilimsel normlarda uygulandığı takdirde tarımsal üretimde vazgeçilmez bir girdidir. Diğer taraftan, her geçen gün yeni gübreleme materyallerinin piyasaya sürülmesi, gübreler ve gübreleme ile ilgili alternatif tekniklerin geliştirilmesi, genetik çalışmaların yapılması ve diğer ilgili teknolojik gelişmeler, konu ile ilgili olarak bilgilerin de yenilenmesini gerektirmektedir.

Bu amaçlarla Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Tarafından, Türkiye Toprak Bilimi Derneğinin katkıları, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün destekleri ile 7. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi 12-15 Ekim 2016 tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilecektir. Buradan ortaya çıkacak sonuçların hem çevrenin korunması hem de çiftçilerimizin/işletmelerimizin ve tüm bunların bağlı bulunduğu ülkemizin ekonomik durumuna, bitkisel üretimdeki karlılığının artırılarak katkıda bulunacağını düşünmekteyiz.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü olarak ev sahipliğini yapacağımız bu organizasyonda ülkemizin doğal kaynaklarının korunarak bitkisel üretimimizi sürdürülebilir biçimde artırmamızı sağlayacak yeni bilimsel sonuçların üniversiteler, araştırma enstitüleri ve özel sektör tarafından tartışılmasını/paylaşılmasını amaçlıyoruz.

 

KONGRE DÜZENLEME KURULU ADINA

Emin Bülent ERENOĞLU, Doç.Dr.

(Kongre Sekreteri)

 

Websayfası: www.bitkibeslemevegubre.com