Duyurular

...

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı


ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

           Üniversitemizde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddesinin (b) fıkrasına göre, 2016 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

 


SIRA NO

UNVANI

ADET

BÜTÇE GİDERLERİ

ARANAN NİTELİKLER

01

HEMŞİRE

4

ÖZEL BÜTÇE

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bölümünden mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin 3. Basamak Dahiliye Yoğun bakım ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak. 1 No’lu belgeye sahip olmak.

02

HEMŞİRE

1

ÖZEL BÜTÇE

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bölümünden mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin 3. basamak Çocuk Yoğun Bakımı ünitesinde en az 2 yıl çalışmış olmak. 3 No’ lu belgeye sahip olmak.

03

HEMŞİRE

3

ÖZEL BÜTÇE

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bölümünden mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin Hemodiyaliz ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak. 1 ve 4 No’ lu belgeye sahip olmak

04

HEMŞİRE

1

ÖZEL BÜTÇE

Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bölümünden mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin 3. Basamak Çocuk Yoğun Bakımı ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak. 3 No’ lu belgeye sahip olmak.

05

HEMŞİRE

1

ÖZEL BÜTÇE

Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bölümünden mezun olmak Bir üniversite hastanesinin 3b Basamaklı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak. 2 No’ lu belgeye sahip olmak.

06

HEMŞİRE

4

ÖZEL BÜTÇE

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bölümünden mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin 3b Basamaklı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak. 2 No’ lu belgeye sahip olmak.

07

HEMŞİRE

1

ÖZEL BÜTÇE

Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bölümünden mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin 3. Basamak Beyin Cerrahisi Yoğun bakım ünitesinde en az 3yıl çalışmış olmak. 3 No’ lu belgeye sahip olmak

08

HEMŞİRE

2

ÖZEL BÜTÇE

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bölümünden mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin 3. Basamak Beyin Cerrahisi Yoğun bakım ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak. 1 No’ lu belgeye sahip olmak.

09

HEMŞİRE

1

ÖZEL BÜTÇE

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bölümünden mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin Çocuk Acil Bilim Dalında en az 5 yıl çalışmış olmak. 3 No’ lu belgeye sahip olmak.

10

HEMŞİRE

3

ÖZEL BÜTÇE

Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bölümünden mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin Erişkin Acil Bilim Dalında en az 3 yıl çalışmış olmak. 1 No ’lu belgeye sahip olmak.

11

HEMŞİRE

1

ÖZEL BÜTÇE

Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bölümünden mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin Doğumhane Ünitesinde en az 5 yıl çalışmış olmak. 1 ve 2 No’ lu belgeye sahip olmak.

12

HEMŞİRE

4

ÖZEL BÜTÇE

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bölümünden mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin ameliyathanesinde en az 3 yıl çalışmış olmak. Organ Nakli Ameliyatında deneyimli olmak. 1 No’ lu belgeye sahip olmak.

13

SAĞLIK

TEKNİKERİ

2

ÖZEL BÜTÇE

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Anestezi bölümünden mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin ameliyathanesinde en az 3 yıl çalışmış olmak. Algoloji birimi işlemlerinde deneyimli olmak.

14

SAĞLIK

TEKNİKERİ

1

ÖZEL BÜTÇE

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunu olmak. Üniversite hastanesi Radyoloji Anabilim Dalında en az 2 yıl çalışmış olmak.

15

SAĞLIK

TEKNİKERİ

2

ÖZEL BÜTÇE

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programından mezun olmak. Üniversite hastanesinde (Girişimsel Radyoloji Anjiyo ünitesinde çalıştırılmak üzere) 2 yıl çalışmış olmak.

16

SAĞLIK

TEKNİKERİ

5

ÖZEL BÜTÇE

Sağlık Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümünden mezun olmak. Üniversite hastanelerinin Laboratuvarlarında 1 yıl çalışmış olmak.

17

SAĞLIK

TEKNİKERİ

1

ÖZEL BÜTÇE

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümünden mezun olmak . Üniversite hastanesi göz bankasında 2 yıl çalışmış olmak. (göz bankası ünitesinde çalıştırılmak üzere) 5 ve 6 No’lu belgelere sahip olmak.

18

SAĞLIK

FİZİKÇİSİ

1

ÖZEL BÜTÇE

Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Programı bölümünden mezun olmak. Sağlık Fiziği alanında Yüksek Lisans yapmış olmak. En az 2 yıl süre ile üniversite veya Eğitim Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkoloji Kliniklerinde çalışmış olmak. Üç boyutlu konformal ve yoğunluk ayarlı radyoterapi uygulamalarında ve radyoterapi cihazları kalite kontrollerinde deneyimli olmak.

 

 

ÖZEL ŞARTLAR

*Aranan nitelikleri belgelemek zorunludur.

1-Cardio Pulmoner Resusitasyon Belgesi

2-Neonatal Resusitasyon Programı Belgesi

3-Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Programı Belgesi

4-Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası

5-Göz Banka Teknisyeni Yeterlilik Sertifikası

6-Speküler Mikroskopi Sertifikası

 

GENEL ŞARTLAR

 1. Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Kanunun 48’ınci maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar aranmaktadır.
  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
  3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
  4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  6. Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 3. Başvuran adaylarda Lisans mezunları için 2016 KPSSP3 grubu puanı, Ön Lisans Mezunları İçin 2016 KPSSP93 Puanı, Ortaöğretim Mezunları İçin 2016 KPSSP94 Puanı esas alınacaktır.
 4. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

E)  Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

 1. Başvuru formu (Ek 1)
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 3. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Fotokopisi
 4. 1 Adet Resim
 5. Taahhütname (Ek 2)
 6. 2016 KPSS sınav sonuç belgesi
 • Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı İşçi Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

*Başvuru sonunda KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan ve yedek kazanan adayların isim listesi arsiv.cu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile ilan edilen her pozisyonun 1 katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazanan atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar sırasıyla çağırılacaktır.

*Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeler ile Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, İşçi Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bilgi İçin : Personel Daire Başkanlığı : 0322 338 62 85 (118)

 

İlanın Yayımlandığı Gazete  : SABAH GAZETESİ

İlanın Yayımlandığı Tarih     : 11.12.2017 

Son Başvuru Tarihi               : 25.12.2017