Duyurular

...

Çukurova Üniversitesi Unvan Değişikliği Sınavı

Çukurova Üniversitesi Unvan Değişikliği Sınavı12.11.2005 tarih ve 25991 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Üst Kurumları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” doğrultusunda Üniversitemiz Rektörlük Merkez Teşkilatı ve bağlı birimlerinde boş bulunan Teknik Hizmetler Sınıfı ve Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait unvanlarda ekteki listede kadro unvanı, kadro derece ve adetleri belirtilen kadrolar için unvan değişikliği sınavı yapılacaktır.

I-UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILABİLME ŞARTLARI
Süresinde başvurmuş ve atanılacak görevin aşağıda belirtilen niteliklerini son başvuru tarihi itibariyle taşımış olmak kaydıyla;

A) GENEL ŞARTLAR
1) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak, 3) 1-4 dereceli kadrolar için 657 sayılı D.M.K 68/B bendinde belirtilen şartları taşımak.

B) ÖZEL ŞARTLAR
a) Mühendis kadrolarına atanabilmek için ;
1 ) Fakültelerin Çevre veya Gıda Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,
b) Kimyager, Biyolog, Fizyoterapist, Fizikçi kadrolarına atanabilmek için;
1 ) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.
Unvan değişikliği başvurusu sırasında aday memur olanlar ile aylıksız izinde olanlar, 657 sayılı devlet memurları kanununa göre memur statüsünde olmayanlar, kadroları başka kurumlarda olup, Üniversitemizde geçici görevli bulunanlar bu sınava başvuramayacaktır.

II- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
Unvan değişikliği sınavına katılmak isteyen adayların, başvuru form dilekçesi ve ekinde istenen belgelerle;
En geç 19.07.2013 tarihi mesai bitimine kadar, unvan değişikliği sınavı duyurusunun yapılmasından sonra durumları aranan niteliklere uyan personel, unvan değişikliği sınavına ilan edilen kadrolardan ancak birisi için katılma isteklerini ilan tarihi içerisinde başvuru inceleme kurulunca açılmak üzere kapalı zarf içerisinde bir dilekçe ile ilgili daire başkanlıklarına veya birim amirlerine bildirirler.
İlgili daire başkanlıkları veya birim amirleri başvuruları, 19.07.2013 tarihinden itibaren en geç 5 işgünü içerisinde mesai bitimine kadar Personel Daire Başkanlığına ivedi olarak göndereceklerdir.

III-UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA ALINMA :
Birimler tarafından Personel Daire Başkanlığına gönderilen başvuru form dilekçeleri, başvuruda bulunanların gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadıklarının saptanması amacıyla incelenecektir.
Sınava katılmaya hak kazananlar ile sınava katılmaya hak kazanamayanlara durumları duyurulacaktır. Atanılacak görevler için belirtilen şartları taşıyanlar unvan değişikliği sınavına alınırlar.

IV- UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV KONULARI :
Atama yapılacak görevin alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yapılır.

V- UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU TARİHİ SINAV TARİHİ VE YERİ :
19.09.2013 tarihinde yapılacak olan sınava, başvurular 08.07.2013 ile 19.07.2013 tarihleri arasında yapılacak olup, sınav yeri ayrıca bildirilecektir.

VI- UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARIN ATANMASI:
Unvan değişikliği sınavından 100 üzerinden (70) ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılır.
Unvan değişikliği sınavını kazananlar, başarı sırasına göre ilgili birimdeki boş kadrolara sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde atanırlar. Başarı notlarının aynı olması halinde atanacak personel Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formuna belirtildiği şekilde puanlandırma yapılmak suretiyle toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,
b) Hizmet süresi fazla olanlara,
c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
d) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilir. Bunların da eşitliği halinde kura ile tespit yapılır.
Ataması yapılanlardan geçerli mazereti olmadan mevzuatta öngörülen süre içinde göreve başlamayanların aylıksız izinde olanlar dahil atama hakları sona erer ve sınav sonuçlarından doğan hakları kaybolur.
Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların, başvuru belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler beş yıl süreyle görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına alınmazlar ve haklarında disiplin işlemleri uygulanır.

VII- DİĞER HUSUSLAR :
1- Diğer kurum ve kuruluşların personeli üniversitemizce ilan edilen unvan değişikliği sınavına alınmazlar.
2- Bu duyuruda yer almayan konularda Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri esas alınır.
3- Unvan değişikliği sınavını kazanan adaylar atandığı unvanın gerektirdiği hizmete ihtiyaç duyulan birimlerde görevlendirilecektir.
Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca şahıslarla yazışma yapılmayacaktır.

Basvuru Formu           Unvanlar           Unvan Takvimi