Duyurular

...

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

           Üniversitemizde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddesinin (b) fıkrasına göre, 2016 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

 


SIRA NO

UNVANI

ADET

BÜTÇE GİDERLERİ

ARANAN NİTELİKLER

01

HEMŞİRE

3

ÖZEL BÜTÇE

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bölümünden mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin 3. Basamak Dahiliye Yoğun bakım ünitesinde 3 yıl çalışmış olmak. 1 no’lu belgeye sahip olmak.

02

HEMŞİRE

3

ÖZEL BÜTÇE

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bölümünden mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin Hemodiyaliz Ünitesinde 3 yıl çalışmış olmak. 1 ve 2 no’ lu belgeye sahip olmak

03

HEMŞİRE

1

ÖZEL BÜTÇE

İlgili Fakülte ve Yüksekokulların Hemşirelik programından (lisans) mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin 3. Basamak Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 3 yıl çalışmış olmak. 1 no’lu belgeye sahip olmak

04

HEMŞİRE

1

ÖZEL BÜTÇE

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bölümünden mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin 3. Basamak Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 3 yıl çalışmış olmak. 1 no’lu belgeye sahip olmak

05

HEMŞİRE

2

ÖZEL BÜTÇE

İlgili Fakülte ve Yüksekokulların Hemşirelik programından (lisans) mezun olmak. Bir Üniversite hastanesinin Erişkin Acil Bilim Dalında 3 yıl çalışmış olmak. 1 no’lu belgeye sahip olmak.

06

HEMŞİRE

1

ÖZEL BÜTÇE

İlgili Fakülte ve Yüksekokulların Hemşirelik programından (lisans) mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin Doğumhane Ünitesinde 5 yıl çalışmış olmak. 1 ve 3 no’lu belgeye sahip olmak.

07

HEMŞİRE

4

ÖZEL BÜTÇE

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bölümünden mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin ameliyathanesinde 4 yıl çalışmış olmak. 1 no’lu belgeye sahip olmak. Organ Nakli Ameliyatında deneyimli olmak.

08

HEMŞİRE

114

ÖZEL BÜTÇE

İlgili Fakülte ve Yüksekokulların Hemşirelik programından (lisans) mezun olmak.

09

SAĞLIK

TEKNİKERİ

9

ÖZEL BÜTÇE

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Anestezi, Anestezi Teknikerliği (önlisans) programından mezun olmak.

10

SAĞLIK

TEKNİKERİ

10

ÖZEL BÜTÇE

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri veya Radyoloji programlarından mezun olmak.

11

SAĞLIK

TEKNİKERİ

1

ÖZEL BÜTÇE

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan mezun olmak. 3. Basamak Üniversite hastanesinde en az 3 yıl deneyimi bulunmak. 4 no’lu belgeye sahip olmak.

12

SAĞLIK

TEKNİKERİ

1

ÖZEL BÜTÇE

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü mezunu olmak.

13

LABORANT

8

ÖZEL BÜTÇE

Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

14

ECZACI

1

ÖZEL BÜTÇE

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

15

ECZACI

1

ÖZEL BÜTÇE

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. (Radyofarmasi Laboratuvarında çalıştırılmak üzere)

16

SOSYAL ÇALIŞMACI

1

ÖZEL BÜTÇE

Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak.

17

SAĞLIK

FİZİKÇİSİ

1

ÖZEL BÜTÇE

İlgili fakültelerin Fizik Mühendisliği ve Fizik (lisans) bölümlerinden mezun ve Sağlık Fiziği alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.

 

ÖZEL ŞARTLAR

*Aranan nitelikleri belgelemek zorunludur.

1-Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği Kursu Belgesi

2-Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası

3-Neonatal Resusitasyon Programı Sertifikası

4-Sağlık Bakanlığınca verilen, hastayı, hastalıklara göre kodlanması için Teşhis ile İlişkili Gruplar (TİG) eğitimini başarıyla tamamlamış ve sertifika sahibi olmak.

 

GENEL ŞARTLAR

 1. Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Kanunun 48’ınci maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar aranmaktadır.
  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
  3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
  4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  6. Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 3. Başvuran adaylarda Lisans mezunları için 2016 KPSSP3 grubu puanı, Ön Lisans Mezunları İçin 2016 KPSSP93 Puanı, Ortaöğretim Mezunları İçin 2016 KPSSP94 Puanı esas alınacaktır.
 4. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
 5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.


BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU YERİ VE ZAMANI


 1. Başvuru formu (ek1)
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 3. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Fotokopisi
 4. 1 Adet Resim
 5. Taahhütname (ek2)
 6. 2016 KPSS sınav sonuç belgesi
 • Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı İşçi Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI


*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

*Başvuru sonunda KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan ve yedek kazanan adayların isim listesi arsiv.cu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile ilan edilen her pozisyonun 1 katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazanan atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar sırasıyla çağırılacaktır.

*Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeler ile Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, İşçi Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.


*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bilgi İçin : Personel Daire Başkanlığı : 0322 338 62 85 - 2331 (116 - 118)

 

 

İlanın Yayımlandığı Gazete  : SÖZCÜ GAZETESİ

İlanın Yayımlandığı Tarih     : 08.05.2018 

Son Başvuru Tarihi               : 22.05.2018