Duyurular

...

Görevde Yükselme Ünvan Değişikliği Ek Duyuru

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar başlıklı 6 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "en az 3 (üç) yıl hizmeti bulunmak" ibaresinin, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun YD itiraz no: 2014/1158 sayılı kararına istinaden yürütülmesinin durdurulması ile ilgili, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan alınan 18/05/2015 tarih ve 15626205-39492672-774- 05/1663 sayılı yazısının bir örneği aşağıda bulunmaktadır.


YÖK Yazı Örneği için tıklayınız.