Duyurular

...

Çukurova Üniversitesi Anaokulu Personel Alım İlanı

  Üniversitemiz Anaokulunda çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi ile “Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders Saatlerine İlişkin Karar” ın 9 uncu maddesi 1 inci fıkrası (a) bendi 2 inci alt bendi uyarınca 1 drama lideri, 1 güzel sanatlar öğretmeni ve 2 anaokulu öğretmeni olmak üzere 4 ve aynı maddenin 1 inci fıkrası (b) bendi 2 nci alt bendi (uzman) uyarınca 3 anaokulu öğretmeni olmak üzere toplam 7 öğretmen ders saati karşılığı ücret ile alınacaktır.

 

1- BAŞVURU ŞARTLARI

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (a) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümlerinden mezun olmak.

- Drama lideri için 4 yıllık lisans mezunu olmak, Drama Eğitim Sertifikasına sahip olmak,

-Güzel Sanatlar öğretmeni için Eğitim Fakültelerinin Resim-İş Öğretmenliği veya Görsel Sanatlar Öğretmenliği Bölümlerinden mezun olmak.

- Erkek adaylar için başvuru ve sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak.

-Uzman öğretmenler için “Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi İle Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik” in 3 üncü maddesinde yer alan genel ve özel şartları taşımak ve belgeleyebilmek.

 

2 - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına 18.08.2015 tarihinden 26.08.2015 tarihi mesai saati bitimine kadar şahsen teslim edilmesi veya posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir. Son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

3 - BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

  1. Başvuru dilekçesi,
  2. Özgeçmiş
  3. Lisans diploması fotokopisi.

 

Adayların başvuru sırasında yanlış beyanda bulunmaları halinde sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

 

4 - SINAVIN ŞEKLİ:

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar,

a) Meslekî alan bilgisi,

b) İfade yeteneği ve muhakeme gücünü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığını,

d) Genel yetenek ve genel kültürünü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığını,

 

değerlendirmek için Sınav Kurulu tarafından sınava tabi tutulacaklardır.

 

Adaylar, birinci fıkranın (a) bendi için 50 (elli) puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on)’ar olmak üzere 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilirSözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

 

  5- SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ:

Sözlü sınav: 28/08/2015 Cuma günü saat 13.00-17.00

Sınav yeri: Ç.Ü. Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Toplantı Salonu.