İhaleler

İhale Detay

Ihale Sira No

20180041


Ihale Konusu

Üniversitemiz Taşıtlarına Taşıt Tanıma Sistemi ile Akaryakıt Alımı


Ihale Usulu

Açık


Dokuman Adresi

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (İdari bina, zemin kat, no:19) Balcalı - Sarıçam / ADANA


Dokuman Fiyati

100


Son Teklif Zamani

01-11-2018 14:00

Ihale Zamani

01-11-2018 14:00

Ihale Yeri Adresi

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari Bina İhale Odası (Kat:2) Balcalı - Sarıçam / Adana


Ihale Durumu


Ihale Dosyasi


Ihale Sonucu


Ihale Sonuc Dosyasi


Aciklamalar

ÜNİVERSİTEMİZ TAŞITLARINA TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE AKARYAKIT ALIMI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemiz Taşıtlarına Taşıt Tanıma Sistemi ile Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/494021

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İdari Bina Zemin Kat 01330 BALCALI SARIÇAM/ADANA

b) Telefon ve faks numarası

:

3223386356 - 3223386284

c) Elektronik Posta Adresi

:

idmais1@cu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) 20.000 Litre Motorin (Euro Dizel) 80.000 Litre 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Çukurova Üniversitesinin taşıt tanıma sistemi takılacak araçları ve yakıt depolarıdır.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra 01.01.2019 tarihinde başlayıp 31.12.2019 tarihine kadar yüklenici, akaryakıtları teslimat programı doğrultusunda, akaryakıtı taşıt tanıma sistemi takılan araçlara ve İdarenin belirleyeceği yerlere teslim edecektir. Yüklenici, İdarenin belirteceği ve 3 ( üç ) takvim günü önceden yükleniciye ihtiyaç durumuna göre belirleyeceği cins ve miktarlar üzerinden ve Çukurova Üniversitesi' nin taşıt tanıma sistemi takılacak araçlarına Türkiye sınırları dahilinde otomatik yakıt alma sistemine sahip faal istasyonları veya anlaşmalı istasyonlarından yakıt sağlayacaktır. Ayrıca yüklenici, akaryakıtları İdarenin belirlediği yere mesai saatleri içerisinde ve en geç saat 14:00 de getirecek, idarece kurulan muayene ve kabul komisyonunca idari ve teknik şartname hükümleri doğrultusunda incelenip tartım (Tankerler dolu ve boş olarak) ve gerekli görülürse analiz yapıldıktan ve uygun görüldükten sonra kabul edilmiş sayılacaktır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari Bina İhale Salonu ( 2.kat, 217 no'lu oda ) Balcalı - Sarıçam / ADANA

b) Tarihi ve saati

:

01.11.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli bir "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" ise Enerji Piyasası Denetleme ve Düzenleme Kurulu´ndan alınmış, teklif sahibinin "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" olduğunu tevsik eden lisans belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. İstekli bir "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu Bayisi" ise bayisi olduğu Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu´ndan alınmış, teklif sahibinin mezkur dağıtım kuruluşunun bayisi olduğuna dair yazının aslı veya aslı noter tasdikli sureti ile Enerji Piyasası Denetleme ve Düzenleme Kurulu´ndan alınmış bayi lisans belgesinin aslı veya aslı noter tasdikli sureti


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a ) İsteklinin adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b ) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c ) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç ) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından isteklinin adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuatı uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İstekliler, imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edeceklerdir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak, her türlü benzin ve motorin işleri kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı ( İdari bina, zemin kat, 19 no'lu oda ) Balcalı - Sarıçam / ADANA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı ( İdari bina, zemin kat,19 no'lu oda ) Balcalı - Sarıçam / ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.