İhaleler

İhale Detay

Ihale Sira No

20180042


Ihale Konusu

MUHTELİF YERLERDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ İHALE İLANI


Ihale Usulu

2886 36 Kapalı Teklif


Dokuman Adresi

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğü Balcalı - Sarıçam / ADANA


Dokuman Fiyati

100


Son Teklif Zamani

07-11-2018 14:00

Ihale Zamani

05-11-2018 11:00

Ihale Yeri Adresi

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale İşlem Salonu Balcalı-Sarıçam/ ADANA


Ihale Durumu


Ihale Dosyasi


Ihale Sonucu


Ihale Sonuc Dosyasi


Aciklamalar

MUHTELİF YERLERDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ

İHALE İLANI

1- Üniversitemiz mülkiyetindeki aşağıdaki listede kiralama amacı ve kullanım biçimi, bulunduğu yeri, toplam yüzölçümü, tahmin edilen kira bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saatinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesi Kapalı Teklif (Artırım) Usulüne göre kiraya verilecektir.

Sıra No

Kiralama Amacı Kullanım

Biçimi

Taşınmazın Bulunduğu Yer

Taşınmazın Toplam

Kullanım Alanı (m2)

Tahmin Edilen İhale Bedeli

 

Geçici Teminatı

%30

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Fotokopi Çekim Merkezi

Diş Hekimliği Fakültesi

10,00 m2

18.500,00 TL

5.550,00 TL

05.11.2018

11:00

2

Fotokopi Çekim Merkezi

Hukuk Fakültesi

20,00 m2

18.500,00 TL

5.550,00 TL

06.11.2018

11:00

3

Öğrenci Kantini

Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

71,40 m2

3.400,00 TL

1.020,00 TL

06.11.2018

14:00

4

Öğrenci Kantini

Yumurtalık Meslek Yüksekokulu

210,00 m2

2.300,00 TL

690,00 TL

05.11.2018

14:00

5

Öğrenci Kantini

Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

73,00 m2

3.000,00 TL

900,00 TL

07.11.2018

11:00

6

58 Adet Satış Otomatı Yerleştirme

Kampüs içinde İdari Şartname ekinde belirtilen Muhtelif Yerlere

58 Adet Makine (58x900)

52.200,00 TL

15.660,00 TL

07.11.2018

14:00

2- İhale ilanında belirtilen tarih ve saatte Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari Birimler Binası 2. Katında bulunan 217 numaralı ihale salonunda yapılacaktır.

3- İhale ile ilgili şartname; çalışma saatleri içerisinde Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğünde görülebilir ve 100,00 (yüz) TL karşılığında temin edilebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanı ve eklerini 100,00 (yüz) TL bedelini Çukurova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesi nezdinde bulunan TR 4200 0100 1690 4066 3298 5001 nolu hesabına yatırılarak alınması zorunludur. İhale için teklifler zarf içinde yukarıda bulunan listede belirtilen ihale günü ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında şartnamenin alındığı Müdürlüğe teslim edilecektir.

4- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İHALE KOMİSYONUNCA İSTENEN BELGELER:

İhaleye katılmak için, isteklilerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunundaki belirtilen şartları taşımaları, geçici teminat tutarlarını ve aşağıda istenilen belgelerin ihale dosyasında sunmaları zorunludur.

4.1- İlgisine göre Ticaret, Sanayi veya Esnaf Odasına kayıtlı olduğunu gösterir, ilk ihale ilan tarihinden sonraki tarihi taşıyan Oda Kayıt Sicil Örneği,

4.2- Tebligat için Türkiye'de adresini gösteren belge (Şartname ekindeki standart doküman ile belgelendirilecektir.)

4.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:

4.3.1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.3.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.3.3- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.4- 2886 sayılı Kanuna göre teminat olarak kabul edilen değerlerden 5’nci madde de belirtilen miktarda geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge (teminat mektubu verilmesi halinde süresiz olmalıdır.)

4.5- İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge ya da makbuz,

4.6- Usulüne uygun olarak hazırlanan teklif mektubu, (Şartname ekindeki standart doküman ile belgelendirilecektir.)

4.7- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere vergi dairesinden mükellefiyet kaydı olduğuna dair belgeyi ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasından alınmış barkotlu olan vergi levhasını ibraz etmek,

4.8- İlk İhale ilan tarihinden sonra olmak üzere vadesi geçmiş vergi borcunun bulunmadığına dair vergi dairesinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasından alınmış olan vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi ibraz etmek, (İhale üzerinde kalan istekliden taşınmaz kira sözleşmesinin imzalanması aşamasında ihale tarihi itibariyle bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış olan vergi borcunun bulunmadığına dair belge istenecektir. Vergi borcunun yapılandırıldığı takdirde, vergi borcunun olmadığı kabul edilecek ve bu resmi belge ile belgelendirilecektir.)

4.9- İlk İhale ilan tarihinden sonra olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumundan ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet sayfasından “İhale Konusu İşlerle İlgili e-Borcu Yoktur Belgesi” alınacak olan prim borcunun bulunmadığına dair belgeyi ibraz etmek (İhale üzerinde kalan istekliden taşınmaz kira sözleşmesinin imzalanması aşamasında ihale tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcunun bulunmadığına dair belge istenecektir. Prim borcunun yapılandırıldığı takdirde, prim borcunun olmadığı kabul edilecek ve bu resmi belge ile belgelendirilecektir.)

4.10- İhaleye girmek isteyen gerçek kişiler ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların ve ihaleye vekâleten teklif verecek olan isteklilerin yasaklı ve adli sicil kaydı olmadığına dair imzalı taahhütte bulunmak (İhale üzerinde kalan istekliden (gerçek kişiler ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların ve ihaleye vekâleten teklif verenler dahil) taşınmaz kira sözleşmesinin imzalanması aşamasında ihale tarihi itibariyle yasaklı ve adli sicil kaydı olmadığına dair belge ibraz edilecektir  (Adli sicil kaydı bulunanlar bu kayıtla ilgili resmi belgeyi dosyaya koymak zorundadır. Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihalelere katılamazlar)

4.11- Teklif edilecek dükkanın tahmin edilen bedelinin % 30’u tutarında geçici teminat mektubu veya makbuzu, (geçici teminatın banka teminat mektubu olması halinde süresiz olması gerekmektedir) banka dekontu vermek.

4.12- İhale konusu taşınmazın yerinde görülecek ve taşınmazın yerinde görüldüğüne dair şartname ekinde bulunan Yer Görme Belgesini imzalayarak vermek,

4.13- Sözleşme ve Şartnameyi okuyup kabul ettiğine dair şartname ekindeki taahhütnameyi imzalı olarak vermek

4.14- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin 4’üncü maddede sayılan belgeler ile ortak girişim beyannamesini tekliflerine ekleyeceklerdir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir) (Şartname ekindeki standart doküman ile belgelendirilecektir.)

5- İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin şartname hükümlerine göre düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü ve saatine kadar ilanda belirtilen adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtası ile gönderilecektir. Tekliflerdeki teklif edilen değer, ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postadan meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6- Üniversitemiz tarafından kiraya verilecek olan taşınmazlar katma değer vergisine tabi olduğundan, ihale bedeli üzerinden ayrıca % 18 oranında KDV alınacaktır. Ancak, Satış Otomatlarının, ihale bedelinden katma değer vergisi ayrıca alınmayacaktır.

7- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 40’ıncı maddesinin ek fıkrası gereği, Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

8-İhalede en uygun bedel, geçerli olarak teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

9-İhale ilanında belirtilmeyen hususlarda şartnamedeki hükümler geçerlidir.

10- Gerçek kişi olup mükellefiyet ve oda kaydı olmayanlardan, ilanda belirtilen 4’üncü maddenin (4.1), (4.7), (4.8) ve (4.9) bentlerinde sayılan belgeler istenmeyecektir.

11-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını ya da aslı idarece görülerek onaylanmış olanı veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.

12-2886 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11’nci maddesinin (g) bendinde yazılı olan kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

13-Banka teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Çukurova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya Ziraat Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesi TR 4200 0100 1690 4066 3298 5001 nolu hesaba yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonu tarafınca elden teslim alınmaz. Üzerine ihale yapılanların geçici teminat mektupları ihaleden sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir. Üzerine ihale yapılmayanların geçici teminatları İdare tarafından yasaklı teyidi yapıldıktan sonra yasaklı olmadığı anlaşıldıktan sonra banka hesabına, geçici teminat mektupları da yapılacak teyit işleminden sonra teminat mektubunun fotokopisi alındıktan sonra tutanakla iade edilir. İsteklilerin yasaklı olduğu tespit edildiği takdirde teminatları gelir kaydedilir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip, kira sözleşmesinin imzalanması halinde iade edilir.

14-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

15-Yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, bu mektuplarda şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması ve iç zarfa konulması, iç zarfın üzerine isteklinin ticaret unvanı yada ad, soyadı, teklifin hangi işe ait olduğu ile adresinin yazılması, iç zarfın kapatılması ve kapatılan kısmının imzalanması veya kaşelenmesi gerekir. Dış zarfın ön yüzüne “Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı” ile  “İhale Komisyon Başkanlığına” ve adresi yazılacak olup, yine aynı dış zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılı olacaktır. İlanda belirtilen diğer belgeler ile dış zarfa konulup açma yeri kapatılarak imzalanacak veya kaşelenecektir. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. Teslim edilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Belirlenen saatin dışında yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

16- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

a)- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun değişik 6. maddesinde yazılı kişiler,

b)- "İhaleye katılma şartları" bölümünde bahsedilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeyenler, eksik teslim edenler.

c)- Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar (Yasaklı olmasına rağmen yasaklı kişinin ihaleye girmesi ve üzerine ihale yapılmış olması halinde ihale bozularak geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmışsa sözleşmesi iptal edilerek yatırmış olduğu teminat nakde çevrilip gelir kaydedilir ve hakkında yasaklama kararı verilir.)

d)- İhaleye,2531 sayılı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun” kapsamına giren şahıslar katılamazlar. İLAN OLUNUR.