İhaleler

İhale Detay

Ihale Sira No

20180045


Ihale Konusu

KUZEY ÇARŞI DÜKKANLARI ile DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDA BULUNAN “FOTOKOPİ ÇEKİM MERKEZİ'NİN KİRAYA VERİLMESİ İHALE İLANI


Ihale Usulu

2886 36 Kapalı Teklif


Dokuman Adresi

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğü Balcalı - Sarıçam / ADANA


Dokuman Fiyati

100


Son Teklif Zamani

17-12-2018 10:00

Ihale Zamani

17-12-2018 10:00

Ihale Yeri Adresi

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale İşlem Salonu Balcalı-Sarıçam/ ADANA


Ihale Durumu


Ihale Dosyasi


Ihale Sonucu


Ihale Sonuc Dosyasi


Aciklamalar

KUZEY ÇARŞI DÜKKANLARI ile DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDA BULUNAN “FOTOKOPİ ÇEKİM MERKEZİ”NİN KİRAYA VERİLMESİ İHALE İLANI

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden;

1- Kuzey Çarşı Projesi kapsamında yaptırılan dükkanlar ile Diş Hekimliği Fakültesinde bulunan “Fotokopi Çekim Merkezi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesi gereğince Kapalı Teklif (Artırım) Usulüne göre kiraya verilecektir.

 

Sıra No

Kiralama Amacı Kullanım Biçimi

Dükkan No

 

 

ÖZELLİĞİ

Kapalı Alan

Teras

Depo

Taşınmaz Toplam Alanı

m2

Tahmin Edilen Kira Bedeli

Geçici Teminat Tutarı

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

DÜKKAN

3

ISLAK HACİM

112,00

55,00

11,50

178,50

m2

71.000

21.300

17.12.2018

10:00

2

DÜKKAN

4

ISLAK HACİM

112,00

54,00

11,50

177,50

m2

62.000

18.600

18.12.2018

10:00

3

DÜKKAN

9

KURU HACİM

28,50

0,00

0,00

28,50

m2

5.400

1.620

17.12.2018

15:30

4

DÜKKAN

12

KURU HACİM

46,50

25,00

17,00

88,50

m2

19.800

5.940

17.12.2018

14:00

5

DÜKKAN

13

KURU HACİM

34,00

25,00

0,00

59,00

m2

13.500

4.050

18.12.2018

14:00

6

DÜKKAN

17

KURU HACİM

47,50

101,00

0,00

148,50

m2

31.500

9.450

19.12.2018

10:00

7

DÜKKAN

19

KURU HACİM

47,50

29,00

0,00

76,50

m2

18.000

5.400

19.12.2018

14:00

8

DÜKKAN

20

KURU HACİM

47,50

29,00

0,00

76,50

m2

18.000

5.400

20.12.2018

10:00

9

DÜKKAN

23

KURU HACİM

47,50

101,00

0,00

148,50

m2

31.500

9.450

20.12.2018

14:00

10

DÜKKAN

26

KURU HACİM

30,00

18,00

15,00

63,00

m2

13.500

4.050

21.12.2018

10:00

11

DÜKKAN

32

KURU HACİM

119,00

412,00

4,80

535,80

m2

74.700

22.410

21.12.2018

14:00

12

Fotokopi Çekim Merkezi

 

Diş Hekimliği Fakültesi

10,00

m2

18.500

5.550

19.12.2018

15:30

 

İstekli (Müşteri) Kiralama amacı ve kullanım biçimi belirtilmeyen ve ıslak veya kuru hacimli dükkan olarak ihalesi yapılacak yerler için şartname ekinde yer alan listedeki faaliyetleri seçerek teklif verecektir. İhale gerçekleştikten sonra listede yer almayan bir faaliyet için talepte bulunması halinde Rektörlükçe izin verilmesi ve onay alınması halinde talebi idarece değerlendirmeye alınacaktır.

2- İhale ilanında belirtilen tarih ve saatte Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari Birimler Binası 2. katında bulunan 217 numaralı ihale salonunda yapılacaktır.

3- İhale ile ilgili şartname; çalışma saatleri içerisinde Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğünde görülebilir ve bedeli karşılığında temin edilebilir. Ancak, ihaleye katılacakların İhale ve şartnamesi ve eklerini Çukurova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesi nezdinde bulunan TR 4200 0100 1690 4066 3298 5001 nolu hesabına (100,00 TL doküman bedeli ) 100,00 (yüz) TL yatırılarak alınması zorunludur.

4- İHALEYE GİRECEK KİŞİLERİN; İhale için teklifler zarf içinde yukarıda bulunan listede belirtilen ihale günü ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında doküman alınan birime dilekçe ile teslim edilecektir.

5- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İHALE KOMİSYONUNCA İSTENEN BELGELER:

İhaleye katılmak için, isteklilerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunundaki belirtilen şartları taşımaları ve aşağıda istenilen belgelerin ihale işlem dosyasında sunmaları zorunludur.

5.1- İlgisine göre Ticaret, Sanayi, Esnaf Odasına kayıtlı olduğunu gösterir, İlgili Odalar tarafından ilk ihale ilan tarihi ile ilan tarihinden sonraki tarihli olarak tanzim edilen güncel Oda Kayıt Sicil Örneği’ni  vermek,

5.2- Tebligat için Türkiye'de adresini gösteren belge,

5.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:

5.3.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

5.3.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5.3.3- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5.4.2886 sayılı Kanuna göre teminat olarak kabul edilen değerlerden olmak şartıyla teklif edilecek taşınmaza ait geçici teminatın yatırıldığına ilişkin makbuz, banka dekontu, banka teminat mektubu (banka teminat mektubu verilmesi halinde teminatın süresiz ve teminatın verildiği banka tarafından teyitli olmalıdır .)

5.5. İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge ya da makbuz,

5.6. Usulüne uygun olarak hazırlanan ve imzalanan teklif mektubu,

5.7. İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere vergi dairesinden alınacak mükellefiyet kaydı belgesi ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasından alınacak olan vergi levhasını ibraz etmek,

5.8. İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere vergi dairesine vergi borcunun bulunmadığına dair vergi dairesinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasından alınacak olan vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına ilişkin belge  (İhale üzerinde kalan istekliden taşınmaz kira sözleşmesinin imzalanması aşamasında ihale tarihi itibariyle bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış olan vergi borcunun bulunmadığına dair belge istenecektir. Ancak, vergi borcunun vergi dairesi tarafından yapılandırıldığı takdirde vergi borcunun olmadığı kabul edilecek ve bu resmi belge ile belgelendirilecektir.)

5.9. İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun bulunmadığına dair SGK’dan ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet sayfasından alınacak olan “İhale Konusu İşlerle İlgili e-Borcu Yoktur Belgesi”ni ibraz etmek (İhale üzerinde kalan istekliden taşınmaz kira sözleşmesinin imzalanması aşamasında ihale tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcunun bulunmadığına dair belge istenecektir. Ancak, prim borcunun Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılandırıldığı takdirde prim borcunun olmadığı kabul edilecek ve bu resmi belge ile belgelendirilecektir.)

5.10.İhale konusu taşınmazın yerinde görülerek ve taşınmazın yerinde görüldüğüne dair doküman ekinde yer alan Yer Görme Belgesini imzalayarak vermek,

5.11.Sözleşme ve Şartnameyi okuyup kabul ettiğine dair imzalı taahhütnameyi vermek

5.12. İhaleye girmek isteyen gerçek kişiler ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların ve ihaleye vekâleten teklif verecek olan isteklilerin yasaklı ve adli sicil kaydı olmadığına dair imzalı taahhütte bulunmak (İhale üzerinde kalan istekliden (gerçek kişiler ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların ve ihaleye vekaleten teklif verenler dahil) taşınmaz kira sözleşmesinin imzalanması aşamasında ihale tarihi itibariyle yasaklı olmadığı ile adli sicil kaydı olmadığına dair belge ibraz edilecektir. (Adli sicil kaydı bulunanlar bu kayıtla ilgili resmi belgeyi dosyaya koymak zorundadır. Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihalelere katılamazlar)

5.13. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin 5’nci maddede sayılan belgeler ile ortak girişim beyannamesini tekliflerine ekleyeceklerdir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir)

6- İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin şartname hükümlerine göre düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü ve saatine kadar Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğü Balcalı/ADANA adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtası ile gönderilecektir. Tekliflerdeki teklif edilen değer, ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postadan meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7- İhale bedeli üzerinden ayrıca % 18 oranında katma değer vergisi de ödenecektir.

8- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 40’ıncı maddesi hükümlerine göre ihale isteklilerden yazılı teklif alınmak suretiyle yapılır ve sonuçlandırılır.

 9-İhalede en uygun bedel, geçerli olarak teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

10-İhale ilanında belirtilmeyen ya da olmayan hususlarda şartname hükümleri geçerlidir.

11- Gerçek kişi olup, mükellefiyeti ve oda kaydı olmayanlardan, ilanda belirtilen 5’nci maddenin (5.1), (5.7), (5.8) ve (5.9) bentlerinde sayılan belgeler istenmeyecektir.

12-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını ya da aslı idarece görülerek onaylanmış olanı veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.

13-İhaleye katılacak gerçek kişi veya tüzel kişilerin Ulusal veya Uluslararası Franchising şirketlerinin bayisi ise veya taşınmazda bayi olarak çalışacağını belgelemesi gerekir. Bu durumda ihale uhdesinde kalan kiracılar, taşınmaz kira sözleşmesini imzalamadan önce Franchising firması ile olan sözleşmeyi idareye ibraz edecektir.

14-2886 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11’nci maddesinin (g) bendinde yazılı olan kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

15-Banka teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Çukurova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya Ziraat Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesi TR4200 0100 1690 4066 3298 5001 nolu hesaba yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonu tarafınca elden teslim alınmaz.

16-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

17-Yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, bu mektuplarda şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması ve iç zarfa konulması,  iç zarfın kapatılan kısmının imzalanması veya kaşelenmesi ile iç zarfın üzerine teklif eden isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı, açık adresinin yazılması gerekir. Dış zarfın ön yüzüne ise “Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı” ile “İhale Komisyon Başkanlığı” ve adresi yazılacak olup, yine aynı dış zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı, açık adresi ve teklifin hangi işe (kaç numaralı dükkana ve Fotokopi Çekim Merkezi) ait olduğu yazılı olacaktır. İlanda belirtilen diğer belgeler ile dış zarfa konulup açma yeri kapatılarak imzalanacak veya kaşelenecektir.

Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. Teslim edilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Belirlenen saatin dışında yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

 

18- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

a)- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun değişik 6. maddesinde yazılı kişiler,

b)- "İhaleye katılma şartları" bölümünde bahsedilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeyenler, eksik teslim edenler.

c)- Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar  (Yasaklı olmasına rağmen yasaklı kişinin ihaleye girmesi ve üzerine ihale yapılmış olması halinde ihale bozularak geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmışsa sözleşmesi iptal edilerek yatırmış olduğu teminat nakde çevrilip gelir kaydedilir ve hakkında yasaklama kararı verilir.)

d)- İhaleye 06.10.1981 tarihli ve 17480 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 2531 sayılı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun” kapsamına giren şahıslar katılamazlar.

İLAN OLUNUR.