İhaleler

İhale Detay

Ihale Sira No

201903


Ihale Konusu

ÜNİVERSİTEMİZ MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ İHALE İLANI


Ihale Usulu

2886 36 Kapalı Teklif


Dokuman Adresi

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğü Balcalı - Sarıçam / ADANA


Dokuman Fiyati

150


Son Teklif Zamani

15-04-2019 10:00

Ihale Zamani

15-04-2019 10:00

Ihale Yeri Adresi

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale İşlem Salonu Balcalı-Sarıçam/ ADANA


Ihale Durumu


Ihale Dosyasi


Ihale Sonucu


Ihale Sonuc Dosyasi


Aciklamalar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

ÜNİVERSİTEMİZ MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ İHALE İLANIDIR

 

MADDE 1- İHALE KONUSU İŞE İLİŞKİN BİLGİLER:

1.1- İhale konusu işin adı: Üniversitemiz Kuzey Çarşı Projesi kapsamında yaptırılan dükkanlar ile muhtelif yerlerinde bulunan ATM, GSM Baz İstasyonu, Banka Şubesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde bulunan Fotokopi Çekim Merkezi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 36. maddesi Kapalı Teklif (Artırım) Usulüne göre kiraya verilecektir.

1.2- Kiraya verilecek taşınmazlara ait bilgiler:

1.2.1- ATM, GSM Baz İstasyonu ve Banka Şubesi taşınmaz listesi

Sıra No

Kiralama Amacı Kullanım Biçimi

Taşınmazın Bulunduğu Yer

Taşınmaz Yüzölçümü

m2

Yıllık Tahmin Edilen Kira Bedeli

3 Yıllık Tahmin Edilen Bedel

Geçici Teminat Tutarı (%10)

 

 

Ada -Parsel

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Banka Şubesi

Kampüs içinde Kültür Müdürlüğü karşısında

208,00 m2

45.000,00

45.000 x 3Yıl

(135.000,00TL)

13.500,00

154 ada

1 parsel

15.04.2019

10:00

2

ATM Makinası

ÖSYM Sınav Merkezi Karşısında

5,00 m2

19.500,00

19.500 x 3 Yıl (58.500,00TL)

5.850,00

191 ada

1 parsel

15.04.2019

11:00

3

GSM Baz İstasyonu

Subtropik Meyveler İle Kapalı Spor Salonu Yanında

60,00 m2

89.000,00

89.000 x 3 Yıl

(267.000,00TL)

26.700,00

 

177 ada

1 parsel

15.04.2019

14:00

4

GSM Baz İstasyonu

Subtropik Meyveler İle Kapalı Spor Salonu Yanında

60,00 m2

89.000,00

89.000 x 3 Yıl

(267.000,00TL)

26.700,00

 

177 ada

1 parsel

15.04.2019

15:00

5

GSM Baz İstasyonu

Subtropik Meyveler İle Kapalı Spor Salonu Yanında

60,00 m2

89.000,00

89.000 x 3 Yıl

(267.000,00TL)

26.700,00

 

177 ada

1 parsel

15.04.2019

16:00

 

1.2.2- Kuzey Çarşı Projesi kapsamında yaptırılan taşınmaz listesi

Sıra No

Kiralama Amacı Kullanım Biçimi

Dük

kan No

 

 

ÖZELLİĞİ

Kapalı Alan

Teras

Depo

Taşınmaz Toplam Alanı

m2

Tahmin Edilen Kira Bedeli

Geçici Teminat Tutarı

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

DÜKKAN

3

ISLAK HACİM

112,00

55,00

11,50

178,50

m2

71.000

21.300

16.04.2019

11:00

2

DÜKKAN

7

KURU HACİM

34,00

0,00

0,00

34,00

m2

6.100

1.830

16.04.2019

14:00

3

DÜKKAN

9

KURU HACİM

28,50

0,00

0,00

28,50

m2

5.400

1.620

16.04.2019

15:00

4

DÜKKAN

12

KURU HACİM

46,50

25,00

17,00

88,50

m2

19.800

5.940

17.04.2019

11:00

5

DÜKKAN

13

KURU HACİM

34,00

25,00

0,00

59,00

m2

13.500

4.050

17.04.2019

14:00

6

DÜKKAN

18

KURU HACİM

47,50

29,00

0,00

76,50

m2

20.200

6.060

17.04.2019

15:00

7

DÜKKAN

19

KURU HACİM

47,50

29,00

0,00

76,50

m2

18.000

5.400

18.04.2019

11:00

8

DÜKKAN

20

KURU HACİM

47,50

29,00

0,00

76,50

m2

18.000

5.400

18.04.2019

14:00

9

DÜKKAN

23

KURU HACİM

47,50

101,00

0,00

148,50

m2

31.500

9.450

18.04.2019

15:00

10

DÜKKAN

27

KURU HACİM

30,00

18,00

15,00

63,00

m2

18.250

5.475

19.04.2019

11:00

11

DÜKKAN

31

KURU HACİM

45,00

10,00

0,00

55,00

m2

14.100

4.230

19.04.2019

14:00

12

Fotokopi Çekim Merkezi

Diş Hekimliği Fakültesinde

10,00

m2

18.500

5.550

19.04.2019

15:00

                                 

 

 

 

MADDE 2- İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER

            2.1- İhalenin yapılacağı yer: Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari Birimler Binası Kat:2 No: 217

      2.2-  İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a)- İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğü Balcalı Sarıçam - Adana

       b)- İhale dokümanının satış bedeli: 150,00 (Yüzelli) TL dir.

     2.3- İstekliler, ihale dokümanının 150,00 (Yüzelli) TL satış bedelini, Çukurova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının veznesine ya da Çukurova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesi nezdinde bulunan TR 4200 0100 1690 4066 3298 5001 nolu hesabına yatıracaklardır.

 

MADDE 3- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER

        3.1- İlgisine göre Ticaret, Sanayi, Esnaf Odasına kayıtlı olduğunu gösterir 2019 tarihli olarak tanzim edilen Oda Kayıt Sicil Örneğini vermek,

        3.2- Tebligat için Türkiye'deki adresini gösteren belge

        3.3- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

        3.4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Yetki Belgesi ve noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

3.5- 2886 sayılı Kanuna göre teminat olarak kabul edilen değerlerden olmak şartıyla teklif edilecek taşınmaza ait geçici teminatın yatırıldığına ilişkin makbuz, banka dekontu, banka teminat mektubu (banka teminat mektubu verilmesi halinde mektubun süresiz ve teminatın verildiği banka tarafından teyitli olmalıdır .)

        3.6- İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge ya da makbuz,

        3.7- Usulüne uygun olarak hazırlanan ve imzalanan teklif mektubu,

       3.8-.İhale konusu taşınmazın yerinde görülerek ve taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Yer Görme Belgesini imzalayarak vermek,

        3.9- Sözleşme ve Şartnameyi okuyup kabul ettiğine dair imzalı taahhütnameyi vermek.

       3.10- Banka Şubesi ihalesine girebilmek için Üniversitede en az 5 (beş) yıl süre bankacılık faaliyetinde bulunmak,

        3.11- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere vergi dairesinden alınacak mükellefiyet kaydı belgesi ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasından alınacak olan vergi levhasını ibraz etmek,

        3.12- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere vergi dairesine vergi borcunun bulunmadığına dair vergi dairesinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasından alınacak olan vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi ibraz etmek,

        3.13- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun bulunmadığına dair SGK’dan ya da SGK’nın internet sayfasından alınacak olan “İhale Konusu İşlerle İlgili e-Borcu Yoktur Belgesi’ni ibraz etmek

        3.14- İhaleye girmek isteyen gerçek kişiler ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların ve ihaleye vekâleten teklif verecek olan isteklilerin yasaklı ve adli sicil kaydı olmadığına dair imzalı taahhütte bulunmak,

        3.15- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin 3’nci maddede sayılan belgeler ile ortak girişim beyannamesini tekliflerine ekleyeceklerdir.

        3.16- Gerçek kişi olup, mükellefiyet kaydı olmayanlardan, 1.2.2 numarada belirtilen taşınmazların ihalesine girecek isteklilerden, ilanın 3’üncü maddesinin ( 3.1), (3.11), (3.12) ve (3.13) bentlerinde sayılan belgeler istenmeyecektir. Ayrıca, ilanın 1.2.1 numarasındaki taşınmazların ihalesine girecek isteklilerden de, (3.11), (3.12), (3.13) ve (3.14) bentlerinde sayılan belgeler istenmeyecektir.

        3.17- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

        3.18- İhale ilanında belirtilmeyen ya da olmayan hususlarda şartname hükümleri geçerlidir.

 

İLAN OLUNUR