İhaleler

İhale Detay

Ihale Sira No

201908


Ihale Konusu

Çukurova Üniversitesi Güvenlik Kamerası Alımı ve Montajı


Ihale Usulu

Açık İhale Usulü


Dokuman Adresi

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP


Dokuman Fiyati


Son Teklif Zamani

03-10-2019 14:00

Ihale Zamani

03-10-2019 14:00

Ihale Yeri Adresi

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari Bina İhale Salonu ( 2.kat ) Balcalı - Sarıçam / ADANA


Ihale Durumu


Ihale Dosyasi


Ihale Sonucu


Ihale Sonuc Dosyasi


Aciklamalar

GÜVENLİK KAMERASI SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

GÜVENLİK KAMERASI SİSTEMİ ALIMI VE MONTAJI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/418643
1-İdarenin
a) Adresi : Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İdari Bina Zemin Kat 01330 BALCALI SARIÇAM/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3223386356 - 3223386284
c) Elektronik Posta Adresi : idmais1@cu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
Güvenlik Kamerası Alımı ve Montajı ( 42 Kalem )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü ve İlgili Birimleri
c) Teslim tarihi : Montaj Gerektiren Malzemeler İçin; İstekli sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlayacak olup 60 (altmış) takvim günü içerisinde montaj işlerini tamamlayıp çalışır vaziyette malzemelerin teslimini gerçekleştirecektir. Montaj Gerektirmeyen Malzemeler İçin; sözleşme süresi içerisinde İdarenin talebi doğrultusunda tek seferde alım yapılacak olup talep yapıldıktan sonra 5 takvim günü içerisinde yüklenici, İdarenin göstereceği yere malzemeyi teslim edecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari Bina İhale Salonu ( 2.kat ) Balcalı - Sarıçam / ADANA
b) Tarihi ve saati : 03.10.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Mal satışları ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, mal satışları ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a ) İsteklinin adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b ) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c ) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç ) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından isteklinin adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuatı uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İstekliler, imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edeceklerdir.

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

İstekliler veya ürünleri tedarik ettikleri distribütör firmalar Satış sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesine sahip olacaklar ve teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

Rektörlük Kampüs Alanı Çevre Güvenliğinde teklif edilecek olan kamera markasının, Türkiye’de en az 3 (üç) yıldır bulunan ve halen faaliyet gösteren, en az 3 (üç) teknik personel istihdam eden yerleşik bir ofisi bulunacak ve bunlara ait belgeleri teklif aşamasında ihale komisyonuna sunacaktır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler, ihale teklif zarflarında teklif etmiş oldukları malzemelere ilişkin(IP Kameralar, Kayıt Cihazları, Kayıt İzleme ve Yönetim Bilgisayarları, İzleme Sistemleri [Monitörler, Klavye vb.],POE Anahtarları, Sistem Kesintisiz Güç Kaynağı) katalog, marka ve model listelerini ibraz edeceklerdir. Ayrıca teklif edilen malzemelerin güncel bilgileri ve katalogları üreticinin resmi web sitesinde de yer alacaktır. Belirtilen malzemelere ilişkin Katalog,marka ve model listesini sunmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Bu malzemelerin sahip olduğu standartların kontrolü, malzemelerin orjinal broşürlerinden ve/veya resmi web sitesi adreslerinden yapılacaktır.

Teklif edilecek kamera markası (Plaka Tanıma Kamerası, Tıp Fakültesi ve Pozantı MYO binalarında kullanılacak kameralar ve NVR cihazları hariç) sistem bileşenlerinin tüm avantajlarının kullanılabilmesi amacı ile “Açık Network Video Arayüzü Forumu” (ONVİF) Steering Komite (steering commitee) üyesi olmalı veya daha önce en az 5 yıl Teknik Komite (technical commitee) üyesi listesinde yer almış olmalıdır. Bu üyelik, ilgili web adresinde (http://www.onvif.org) olması gerekmekte ve bir kopyası ihale dosyasında sunulmalıdır. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Yurt içinde veya yurt dışında yapılmış  her türlü kamera güvenlik Sistemleri ve montajı alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü ( İdari bina, zemin kat, ) Balcalı - Sarıçam / ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.