İhaleler

İhale Detay

Ihale Sira No

202002


Ihale Konusu

ÜNİVERSİTEMİZ MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ


Ihale Usulu

2886 36 Kapalı Teklif


Dokuman Adresi

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğü Balcalı - Sarıçam / ADANA


Dokuman Fiyati

150


Son Teklif Zamani

24-02-2020 11:00

Ihale Zamani

24-02-2020 11:00

Ihale Yeri Adresi

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari Bina İhale Salonu ( 2.kat ) Balcalı - Sarıçam / ADANA


Ihale Durumu


Ihale Dosyasi


Ihale Sonucu


Ihale Sonuc Dosyasi


Aciklamalar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

ÜNİVERSİTEMİZ MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ İHALE İLANIDIR

 

MADDE 1- KİRAYA VEREN İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

            1.1 Adı: Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü

            1.2 Adresi: Mithat Özsan Bulvarı Balcalı Mahallesi Sarıçam - Adana

            1.3 Telefon numarası (0322) 338 63 56

            1.4 Faks numarası: (0322) 338 63 56

            1.5 Elektronik posta adresi: imid@cu.edu.tr

 

MADDE 2- İHALE KONUSU İŞE İLİŞKİN BİLGİLER:

2.1- İhale konusu işin adı: Çukurova Üniversitesi Kuzey Çarşı Merkezinde bulunan dükkanların, Şantiye Sahasının, Balcalı PTT ve Üniversite PTT Şubelerinin ve Ceyhan Meslek Yüksekokulunda bulunan Öğrenci Kantininin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 36’ncı maddesi Kapalı Teklif (Artırım) Usulüne göre kiraya verilmesi.

 

2.2- Şantiye Sahası (işçi kampı ve mobilizasyonu), Öğrenci Kantini, Üniversite PTT ve Balcalı PTT Şubesi olarak kiraya verilecek taşınmaz listesi

 

Sıra No

Kiralama Amacı Kullanım Biçimi

Taşınmazın Bulunduğu Yer

Taşınmaz Yüzölçümü

m2

Tahmin Edilen Kira Bedeli

Geçici Teminat Tutarı

 

 

Ada -Parsel

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Şantiye Sahası (işçi kampı ve mobilizasyonu)

Çukurova Üniversitesi Kampüsü İçi

3.280,19 m2

33.000

3.300

15.724 ada

1 parsel

25.02.2020

14:00

2

 

Öğrenci Kantini

Ceyhan Meslek Yüksekokulu

130,00 m2

22.000

6.600

409 ada

1 parsel

26.02.2020

15:00

3

 

Üniversite PTT

Çukurova Üniversitesi Kampüsü İçi

78,00 m2

3.600

1.080

154 ada

1 parsel

27.02.2020

14:00

4

 

Balcalı PTT

Balcalı Hastanesi Zemin katı

16,00 m2

3.600

1.080

192 ada

1 parsel

27.02.2020

15:00

 

2.3- Kuzey Çarşı Projesi kapsamında yaptırılan ve 170 Ada ve 1 Parselde bulunan taşınmaz listesi

 

Sıra No

Kiralama Amacı Kullanım Biçimi

Dük

kan No

 

 

ÖZELLİĞİ

Kapalı Alan

Teras

Depo

Taşınmaz Toplam Alanı

m2

Tahmin Edilen Kira Bedeli

Geçici Teminat Tutarı

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

DÜKKAN

11

KURU HACİM

46,50

25,00

17,00

88,50

m2

22.750

6.825

24.02.2020

11:00

2

DÜKKAN

12

KURU HACİM

46,50

25,00

17,00

88,50

m2

17.820

5.346

24.02.2020

14:00

4

DÜKKAN

13

KURU HACİM

34,00

25,00

0,00

59,00

m2

12.150

3.645

24.02.2020

15:00

4

DÜKKAN

18

KURU HACİM

47,50

29,00

0,00

76,50

m2

   18.180

5.454

25.02.2020

11:00

5

DÜKKAN

19

KURU HACİM

47,50

29,00

0,00

76,50

m2

16.200

4.860

25.02.2020

15:00

6

DÜKKAN

20

KURU HACİM

47,50

29,00

0,00

76,50

m2

16.200

4.860

26.02.2020

11:00

7

DÜKKAN

23

KURU HACİM

47,50

101,00

0,00

148,50

m2

28.350

8.505

26.02.2020

14:00

8

DÜKKAN

24

ISLAK HACİM

124,00

38,50

4,80

167,30

m2

131.805

39.542

28.02.2020

14:00

9

DÜKKAN

31

KURU HACİM

45,00

10,00

0,00

55,00

m2

12.690

3.807

28.02.2020

11:00

 

MADDE 3- İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER

            3.1- İhalenin yapılacağı yer: Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari Birimler Binası Kat:2 No: 217

      3.2-  İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a)- İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğü Balcalı Sarıçam - Adana

       b)- İhale dokümanının satış bedeli: 150,00 (Yüzelli) TL dir.

      3.3- İstekliler, ihale dokümanının 150,00 (Yüzelli) TL satış bedelini, Çukurova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının veznesine ya da Çukurova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesi nezdinde bulunan TR 2300 0100 1690 4066 3298 5634 nolu hesabına yatıracaklardır.

 

MADDE 4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER

        4.1- İlgisine göre Ticaret, Sanayi, Esnaf Odasına kayıtlı olduğunu gösterir 2020 tarihli olarak tanzim edilen Oda Kayıt Sicil Örneğini vermek,

        4.2- Tebligat için Türkiye'deki adresini gösteren belge,

        4.3- Gerçek kişi olması halinde noter onaylı imza sirküsü ile kimlik fotokopisini vermek,  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

        4.4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Yetki Belgesi ve noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.5- 2886 sayılı Kanuna göre teminat olarak kabul edilen değerlerden olmak şartıyla teklif edilecek taşınmaza ait geçici teminatın yatırıldığına ilişkin makbuz, banka dekontu, banka teminat mektubu (banka teminat mektubu verilmesi halinde mektubun süresiz ve teminatın verildiği banka tarafından teyitli olmalıdır.)

         4.6- İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge ya da makbuz,

         4.7- Usulüne uygun olarak hazırlanan ve imzalanan teklif mektubu,

         4.8-.İhale konusu taşınmazın yerinde görülerek ve taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Yer Görme Belgesini imzalayarak vermek,

         4.9- Sözleşme ve Şartnameyi okuyup kabul ettiğine dair imzalı taahhütnameyi vermek.

        4.10- PTT Şubesi ihalesine girebilmek için Üniversitede en az 5 (beş) yıl süre faaliyetinde bulunmak, Şantiye Sahası ihalesine girebilmek için öğrenci yurdu inşaatı ihalesi uhdesinde kalmış olmak,

        4.11- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere vergi dairesinden alınacak mükellefiyet kaydı belgesi ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasından alınacak olan vergi levhasını ibraz etmek,

        4.12- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere vergi dairesine vergi borcunun bulunmadığına dair vergi dairesinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasından alınacak olan vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi ibraz etmek,

        4.13- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun bulunmadığına dair SGK’dan ya da SGK’nın internet sayfasından alınacak olan “İhale Konusu İşlerle İlgili e-Borcu Yoktur Belgesi’ni ibraz etmek

        4.14- İhaleye girmek isteyen gerçek kişiler ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların ve ihaleye vekâleten teklif verecek olan isteklilerin yasaklı ve adli sicil kaydı olmadığına dair imzalı taahhütte bulunmak,

        4.15- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin 3’nci maddede sayılan belgeler ile ortak girişim beyannamesini tekliflerine ekleyeceklerdir.

        4.16- Gerçek kişi olup, mükellefiyet kaydı olmayanlardan, 2.2 ve 2.3 numarada belirtilen taşınmazlardan “ Öğrenci Kantini ile dükkanların ” ihalesine girecek isteklilerden, ilanın 4’üncü maddesinin (4.1), (4.11), (4.12) ve (4.13) bentlerinde sayılan belgeler istenmeyecektir. Ayrıca, ilanın 2.2 numarasındaki PTT şubesi girecek istekliden, (4.11), (4.12), (4.13) ve (4.14) bentlerinde sayılan belgeler istenmeyecektir.

        4.17- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

        4.18- İhale ilanında belirtilmeyen ya da olmayan hususlarda şartname hükümleri geçerlidir.

 

İLAN OLUNUR